Felhívások

Közeli határidők

Memory Studies Association - 2nd Annual Conference, Copenhagen, 14-16 December 2017.

The Memory Studies Association, which was founded to be the central scholarly organization for the advancement of memory studies worldwide, is pleased to invite all interested in the political, social, and cultural dimensions of memory to attend its 2nd annual meeting in Copenhagen, Denmark, 14-16 December 2017.

ALAPKÉPZÉS

Közeli határidők

Memory Studies Association - 2nd Annual Conference, Copenhagen, 14-16 December 2017.

The Memory Studies Association, which was founded to be the central scholarly organization for the advancement of memory studies worldwide, is pleased to invite all interested in the political, social, and cultural dimensions of memory to attend its 2nd annual meeting in Copenhagen, Denmark, 14-16 December 2017.

MAGISZTERI

Közeli határidők

Memory Studies Association - 2nd Annual Conference, Copenhagen, 14-16 December 2017.

The Memory Studies Association, which was founded to be the central scholarly organization for the advancement of memory studies worldwide, is pleased to invite all interested in the political, social, and cultural dimensions of memory to attend its 2nd annual meeting in Copenhagen, Denmark, 14-16 December 2017.

Phd / DLA

Közeli határidők

Memory Studies Association - 2nd Annual Conference, Copenhagen, 14-16 December 2017.

The Memory Studies Association, which was founded to be the central scholarly organization for the advancement of memory studies worldwide, is pleased to invite all interested in the political, social, and cultural dimensions of memory to attend its 2nd annual meeting in Copenhagen, Denmark, 14-16 December 2017.

POSZTDOKTORI

Közeli határidők

Memory Studies Association - 2nd Annual Conference, Copenhagen, 14-16 December 2017.

The Memory Studies Association, which was founded to be the central scholarly organization for the advancement of memory studies worldwide, is pleased to invite all interested in the political, social, and cultural dimensions of memory to attend its 2nd annual meeting in Copenhagen, Denmark, 14-16 December 2017.

FIATAL KUTATÓI

Közeli határidők

Memory Studies Association - 2nd Annual Conference, Copenhagen, 14-16 December 2017.

The Memory Studies Association, which was founded to be the central scholarly organization for the advancement of memory studies worldwide, is pleased to invite all interested in the political, social, and cultural dimensions of memory to attend its 2nd annual meeting in Copenhagen, Denmark, 14-16 December 2017.

OKTATÓI


Jelenlegi oktatási szint:
I would like to receive Call for Applications/Papers for:
  

KÉPZÉSI SZINT
Alapképzés
Magiszteri
PhD / DLA
Posztdoktori
Fiatal kutatói
Oktatói
Kutatói
Doktorjelölt
Frissen végzett
TUDOMÁNYTERÜLET
FELHÍVÁS TÍPUSA
CÉLORSZÁG
Szűrő
Megszüntet
2017.
augusztus
31.

Pályázati kiírás: Részvétel a 2017/2018-as tanévben a Márton Áron Szakkollégiumi Programban


Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázatot hirdet a 2017/2018-as tanévben a magyarországi és a szülőföldi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató külhoni magyar hallgatók részére a Márton Áron Szakkollégiumi Programban való részvételre.

1. A pályázat célja

A tanulmányaikat a felsőoktatásban végző külhoni, magyar nemzetiségű hallgatók magas színvonalú szakmai képzése szakkollégiumi keretek között, elősegítendő a szülőföldön maradást, illetve a visszatérést a szülőföldre.

2. A pályázat benyújtására jogosultak köre

Pályázatát benyújthatja a felsőfokú tanulmányait szülőföldjén vagy Magyarországon bármely  képzési terület alap- (BA/BSc) vagy mesterszakán (MA/MSc), valamint osztatlan képzésén nappali munkarendben folytató magyar nemzetiségű, külhoni hallgató a Kárpát-medence területéről (Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria), várostól, felsőoktatási intézménytől, kartól, évfolyamtól függetlenül. Egyéb ösztöndíj (miniszteri ösztöndíj, stb.) elnyerése nem kizáró ok, de a szakkollégiumi tanulmányi kötelezettségeket más ösztöndíj keretében végzett munka nem váltja ki.

3. A pályázat szakmai keretei, a szakkollégista kötelezettségei

A Szakkollégium működésével erősíteni kívánja a kisebbségben élő magyarság nemzethez tartozásának tudatát, a magyar kulturális örökséghez való kötődését, valamint a magyar szellemi élet egyik értékmegőrző és értékteremtő központjaként fel kívánja készíteni tagjait a tudományok és a kultúra fejlesztését célzó önálló tevékenységre. A Szakkollégium egyes hazai, valamint nemzetközi tudomány- és oktatásszervezési feladatokat is magára vállal.

Sikeres pályázat esetén a hallgató szakkollégiumi tagságot nyer a Márton Áron Szakkollégium valamelyik szakmai műhelyében. A szakkollégista köteles szakmai munkáját a Szakkollégium Tanulmányi Szabályzatában foglaltak szerint végezni.

https://martonaron.elte.hu/szakkollegium/mukodes/szabalyzatok

A szakkollégista vállalja a tudományterületének megfelelő, pályázatában kijelölt kutatómunka magas színvonalú elvégzését. A szakmai munka végezhető önállóan (szülőföldön tanuló szakkollégista esetén), vagy szemináriumi keretek között (Magyarországon tanuló szakkollégista esetén).

4. Általános tudnivalók

A pályázaton rendelkezésre álló pénzügyi forrás összege 35.000.000 Ft, azaz harmincötmillió forint.

A pályázaton szakkollégiumi ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma legfeljebb 100 fő.

A szakkollégiumi ösztöndíj 10 hónapra (a 2017/2018-as tanév őszi félévére /5 hónap/, valamint a 2017/2018-as tanév tavaszi félévére /5 hónap/) szól, mértéke minden ösztöndíjas hallgató esetében egységesen, a szakkollégiumba felvett nyertes pályázók számának függvényében kerül megállapításra az alábbiak szerint:

A szakkollégiumi ösztöndíj mértéke

 • legalább egységesen 35.000 Ft/hó/fő, azaz összesen 350.000 Ft/tanév/fő minden ösztöndíjasnak (a szakkollégiumba felvételt nyert maximális 100 fős ösztöndíjas létszám esetén),
 • legfeljebb egységesen 50.000 Ft/hó, azaz összesen 500.000 Ft/tanév/fő minden ösztöndíjasnak (a szakkollégiumba felvételt nyert 70 fős vagy annál kisebb ösztöndíjas létszám esetén).

Az ösztöndíjak folyósítását, az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat (például szerződéskötés) az ELTE látja el.

5. A pályázatok elbírálásának módja, felvételi eljárás

A meghirdetett pályázati kiírás feltételeinek megfelelő (lásd 2. fejezet), és formai szempontból érvényes pályázatokat (lásd 6. és 7. fejezet) a Szakkollégium Felvételi Bizottsága előzetes szűrésnek veti alá, véleményezi szakmai színvonalát és a kutatási program megvalósíthatóságát, majd közzéteszi a szóbeli felvételi vizsgára behívott pályázók névsorát.

A szóbeli felvételi vizsga során a Felvételi Bizottság Szakmai Bizottságai minden behívott pályázóval kötetlen beszélgetést folytatnak, majd az írásban benyújtott anyag és a szóbeli felvételi együttes eredménye alapján javaslatot tesznek a szakkollégiumi tagság és az ezzel járó ösztöndíj megítélésére.

Az Igazgató vagy a Kurátor valamennyi felvételre javasolt hallgatóval rövid személyes beszélgetést folytat.

A tagság odaítéléséről az Igazgató dönt a Felvételi Bizottság véleményének meghallgatását követően.

A sikeres pályázók névsorát a Szakkollégium Igazgatója teszi közzé a szóbeli felvételi vizsgától számított legkésőbb harmadik munkanapon a Szakkollégium honlapján.

A Szakkollégium felvételi eljárásáról részletesen a Szakkollégium Felvételi Szabályzata rendelkezik:

https://martonaron.elte.hu/szakkollegium/mukodes/szabalyzatok

A pályázati anyag a pályázó szakjának megfelelő képzési terület alapján az alábbi szakmai műhelyekbe kerül besorolásra: 1. Bölcsészettudományi műhely; 2. Természettudományi műhely; 3. Informatikai műhely; 4. Jogi és Társadalomtudományi műhely; 5. Gazdaságtudományi műhely; 6. Pedagógusképző műhely; 7. Műszaki műhely; 8. Orvos- és egészségtudományi, Sporttudományi műhely; 9. Művészeti műhely.

6. A pályázás és a felvételi eljárás főbb időpontjai

A pályázatot elektronikus úton kérjük eljuttatni az alábbi címre: masz.felveteli@gmail.com

Határidő: 2017. augusztus 31.

Felhívjuk figyelmét, hogy hiánypótlásra kizárólag a szülőföldön tanuló jelentkezők hallgatói jogviszonyának igazolása esetén van mód! Az erről szóló hivatalos dokumentumot a szakkollégista tagságot nyert hallgató utólagosan is bemutathatja.

Minden egyéb hiányosság esetén a pályázat formai szempontból hibásnak minősül!

A szóbeli felvételi vizsgára testületi döntés alapján behívott hallgatók névsora megtekinthető a Szakkollégium honlapján 2017. szeptember 4-től.

A szóbeli felvételi vizsga helyszíne a Szakkollégium épülete (Budapest, 1037 Kunigunda útja 35.). Ideje: 2017. szeptember 7–8.

Az egyedi döntés alapján szakkollégiumi tagságot nyert hallgatók névsora megtekinthető 2017. szeptember 13-tól a Szakkollégium honlapján.

7. A pályázathoz csatolandó mellékletek
(a pályázat kizárólag valamennyi, alább felsorolt melléklet benyújtásával érvényes)

 • kitöltött pályázati adatlap (az adatlap letölthető a https://martonaron.elte.hu/szakkollegium/felveteli oldalról)
 • önéletrajz (hagyományos, leíró jellegű)
 • hallgatói jogviszony igazolása/felvételi határozat
 • felsőbb évesek esetén a lezárt félévek tanulmányi eredményeit tartalmazó hiteles irat
 • szakmai kutatási terv legalább 1, legfeljebb 2 oldalban (Times New Roman betűtípus, 12 betűméret, másfeles sorköz), mely tartalmazza az alábbiakat:
 • szakmai érdeklődés leírása,
 • az eddig elvégzett szakirányú tanulmányok bemutatása  
 • szakmai/kutatási terv bemutatása („Milyen tudományos munkát szeretnék végezni?”)
 • a pályázat benyújtásának motivációi („Miért jelentkeztem?”)
 • szaktanári ajánlás (felsőoktatási oktatótól/kutatótól vagy középiskolai szaktanártól)
 • nyelvvizsgabizonyítvány másolata

A mellékleteket pdf vagy jpeg vagy tiff formátumban kérjük csatolni.

8. Nem pályázhatnak

 • a Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező személyek;
 • a PhD-tanulmányokat folytató egyetemi hallgatók.

Kérjük, hogy a Pályázati adatlapot töltse le, majd kitöltött formában csatolja a jelentkezéséhez! Kérjük, ne feledkezzen meg a többi pályázati mellékletről sem!

FELHÍVÁS TELJES SZÖVEGE

(forrás: https://martonaron.elte.hu)

Oszd meg a Facebookon