Felhívások

Közeli határidőkALAPKÉPZÉS

Közeli határidőkMAGISZTERI

Közeli határidők

Domus magyarországi ösztöndíj pályázat - 2018. ősz


Az Akadémia Domus ösztöndíjprogramja senior és junior ösztöndíjakkal kívánja támogatni a külföldi kutatók szakmai munkásságát, magyarországi tevékenységét, segítve bekapcsolódásukat a magyarországi tudományos életbe, akadémiai és egyetemi kutatásokba, magyarországi szakmai partnerek, témavezetők és befogadó intézmények közreműködésével.

Phd / DLA

Közeli határidők

Domus magyarországi ösztöndíj pályázat - 2018. ősz


Az Akadémia Domus ösztöndíjprogramja senior és junior ösztöndíjakkal kívánja támogatni a külföldi kutatók szakmai munkásságát, magyarországi tevékenységét, segítve bekapcsolódásukat a magyarországi tudományos életbe, akadémiai és egyetemi kutatásokba, magyarországi szakmai partnerek, témavezetők és befogadó intézmények közreműködésével.

POSZTDOKTORI

Közeli határidők

Domus magyarországi ösztöndíj pályázat - 2018. ősz


Az Akadémia Domus ösztöndíjprogramja senior és junior ösztöndíjakkal kívánja támogatni a külföldi kutatók szakmai munkásságát, magyarországi tevékenységét, segítve bekapcsolódásukat a magyarországi tudományos életbe, akadémiai és egyetemi kutatásokba, magyarországi szakmai partnerek, témavezetők és befogadó intézmények közreműködésével.

FIATAL KUTATÓI

Közeli határidők

Domus magyarországi ösztöndíj pályázat - 2018. ősz


Az Akadémia Domus ösztöndíjprogramja senior és junior ösztöndíjakkal kívánja támogatni a külföldi kutatók szakmai munkásságát, magyarországi tevékenységét, segítve bekapcsolódásukat a magyarországi tudományos életbe, akadémiai és egyetemi kutatásokba, magyarországi szakmai partnerek, témavezetők és befogadó intézmények közreműködésével.

OKTATÓI


Jelenlegi oktatási szint:
I would like to receive Call for Applications/Papers for:
  

KÉPZÉSI SZINT
Alapképzés
Magiszteri
PhD / DLA
Posztdoktori
Fiatal kutatói
Oktatói
Kutatói
Doktorjelölt
Frissen végzett
TUDOMÁNYTERÜLET
FELHÍVÁS TÍPUSA
CÉLORSZÁG
Szűrő
Megszüntet

Magyarországi részképzés pályázat - előzetes felhívás


Tájékoztató a felsőoktatási intézmények részére a magyarországi részképzéses tanulmányokra érkező határon túli magyar hallgatók fogadásáról

A határon túli magyar hallgatók magyarországi részképzéses ösztöndíjazásának célja

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) az ösztöndíjakkal a szülőföldi értelmiség továbbképzését és utánpótlását kívánja támogatni. A részképzések biztosításával az EMMI lehetőséget nyújt a határon túli magyar hallgatóknak a magyar nyelven elsajátítható tudásmennyiség kiszélesítéséhez, a tudományos, kutatói tevékenységük folytatásához, illetve elősegíti az anyaországgal folytatott intenzív oktatási-szakmai kapcsolattartást.

Jogszabályi háttér:

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 39. § (1) bekezdése és 80. § (4) bekezdése, illetve a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 26. és 26/A §-ai, valamint a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. tv. (továbbiakban: Kedvezménytörvény) 1. §-a alapján a Kedvezménytörvény hatálya alatt álló horvát, román, szlovák, szerb és ukrán állampolgárságú személyek nappali munkarendű, magyar állami ösztöndíjjal támogatott részképzésben vehetnek részt, amennyiben az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet által meghirdetett pályázaton a részképzés időtartamára miniszteri ösztöndíjat nyernek el.

Milyen képzésekben vehetnek részt a miniszteri ösztöndíjas részképzős határon túli magyar hallgatók?

A Kedvezménytörvény hatálya alatt álló horvát, román, szerb, szlovák és ukrán állampolgárságú személyek a magyarországi felsőoktatási intézményekben kizárólag nappali munkarendű alap-, egységes (osztatlan) és mesterképzésben vehetnek részt miniszteri ösztöndíjas részképzésben. 

Mely régiókból érkezhetnek miniszteri ösztöndíjas részképzős határon túli magyar hallgatók?

A 2013/2014-es tanév őszi félévére az EMMI és a Balassi Intézet (BI) az erdélyi (romániai), a felvidéki (szlovákiai), horvátországi, kárpátaljai (ukrajnai) és vajdasági (szerbiai) magyar nemzetiségű, valamely szülőföldi felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató hallgatók részére hirdetett meg magyarországi részképzésre vonatkozó pályázatokat.

A részképzéses miniszteri ösztöndíjak odaítélésének menete

A határon túli magyar hallgatók az EMMI és a BI közös pályázati felhívásai alapján vehetnek részt miniszteri ösztöndíjasként részképzésben, vagyis azok, akik nem nyerik el pályázati úton a részképzésükre a miniszteri ösztöndíjat, azok csak önköltséges formában vehetnek részt magyarországi részképzésben.

A pályázatokról a döntést a regionális (erdélyi, szlovákiai, horvátországi, kárpátaljai és vajdasági) magyar ösztöndíj tanácsok, mint előértékelő bizottságok előzetes javaslatai, az Értékelő Bizottság (melynek összetétele megtekinthető a pályázati felhívásokban) javaslatának figyelembe vételével az emberi erőforrások minisztere hozza meg a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül, erről hivatalos levélben és telefaxon is tájékoztatja az érintett magyarországi felsőoktatási intézmények rektorait.

A befogadó nyilatkozat

A határon túli magyar hallgatók pályázatainak benyújtási feltétele a www.martonaron.hu, illetve www.balassi-intezet.hu honlapokról letölthető formátumú befogadó nyilatkozat előzetes beszerzése. A pályázati adatlaphoz kötelezően csatolandó befogadó nyilatkozat akkor tekinthető érvényesnek, ha a fogadó tanár aláírása mellett azt a fogadó felsőoktatási intézmény tanulmány osztálya (vagy ennek hiányában a kar dékáni hivatala /karral nem rendelkező felsőoktatási intézmény esetében a rektori hivatal, illetve az ezeknek megfeleltethető hivatali szervezet/ aláírással és pecséttel hitelesíti. E befogadó nyilatkozatnak a magyarországi felsőoktatási intézmény részéről történő hiteles kiadása jelen tájékoztatóban foglaltak ismeretét és tudomásulvételét jelenti, célja pedig részben az is, hogy a befogadó felsőoktatási intézmény előzetesen is számolhasson, tervezhessen az odaérkező határon túli magyar hallgatók maximális létszámú fogadásával. A befogadó nyilatkozat kiállítására a magyarországi felsőoktatási intézmények jogosultak, azonban azt tanulmányi vagy bármely más ok miatt indoklás nélkül megtagadhatják.

Tekintettel arra, hogy az EMMI részéről előirányzott részképzéses ösztöndíjak (hónapszámok) mennyisége korlátos, ezért a pályázatokon történő túljelentkezés esetén nem minden olyan hallgató kap miniszteri ösztöndíjat, akik részére a magyarországi felsőoktatási intézmény kiállította a befogadó nyilatkozatot, viszont az nem fordulhat elő, hogy több hallgató kapjon ösztöndíjat az adott egyetemre/főiskolára, mint ahány határon túli hallgatónak előzetesen kiállították a nyilatkozatot. Erre tekintettel célszerű feljegyezni, listába foglalni a kiállított befogadó nyilatkozatokat, illetve összegezni az ezeken szereplő, a pályázó által igényelt részképzéses hónapok mennyiségét, mivel ezek alapján kalkulálható a későbbiekben az egyetem/főiskola által kifizetendő ösztöndíj mértéke, esetlegesen az igényelt diákotthoni férőhelyek száma.

A befogadó nyilatkozat aláíratása, hitelesítése a pályázó feladata, de tekintettel a pályázóknak és a befogadó egyetemek/főiskolák gyakran nagy földrajzi távolságára, ezúton is kérjük a befogadó egyetemek/főiskolák tisztelt illetékes munkatársait, hogy lehetőségeik szerint segítsék a hallgatókat a befogadó nyilatkozat beszerzésében. A pályázat(ok) lebonyolítói ezen okok miatt a pályázók részére telefaxon elküldött befogadó nyilatkozatokat is elfogadják.

Intézményközi megállapodás alapján megvalósuló részképzés

Intézményközi együttműködés keretében a tárgyidőszakban megvalósuló magyarországi részképzés akkor ismerhető el, ha a szülőföldi küldő és a fogadó magyarországi felsőoktatási intézmény a részképzés(ek) céljáról, pontos helyéről (kar, szak), időtartamáról és elismertethetőségéről írásban megállapodást (szerződést) kötött, melyet az intézmények képviseletére jogosult vezetők aláírásukkal elláttak és az intézmények pecsétjével hitelesítették.

Az intézményközi együttműködés keretében részképzésen (teljes szemeszteres részképzésen vagy részképzős tanulmányúton) résztvevő hallgatóknak is személyenként – a többi pályázóhoz hasonlóan – be kell nyújtaniuk hiánytalanul és határidőig a pályázatukat.

Az intézményközi együttműködés keretében a 2013/2014-es tanév őszi félévében megvalósuló részképzések esetében az intézményközi együttműködés igazolásához

- a küldő (szülőföldi) és a fogadó (magyarországi) felsőoktatási intézmény vezetőinek (rektorainak/dékánjainak) aláírásával és pecséttel hitelesített, az együttműködés alapján az adott tanulmányi időszakban részképzésben résztvevő, jelen pályázati felhívásban érintett valamennyi hallgató adatait (név, anyja neve, születési hely és idő, állampolgárság, szülőföldi felsőoktatási intézmény, szak megnevezése) tartalmazó közös nyilatkozatát, és

- az érvényes együttműködési megállapodás 1 db, a fogadó felsőoktatási intézmény által hitelesített másolatát

a fogadó egyetemnek/főiskolának a pályázatok beérkezési határidejéig be kell küldenie az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért  Felelős Államtitkári Kabinet Külhoni Magyarok Osztálya (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) részére. (Amennyiben a 2013. év során a fogadó felsőoktatási intézmény már benyújtotta a jelen pályázat benyújtásakor még érvényben lévő együttműködési megállapodást, akkor ezt jelen pályázat keretében nem kell ismét megtennie.) A beérkezett dokumentációt az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkári Kabinet Külhoni Magyarok Osztálya továbbítja az illetékes határon túli Információs Iroda részére. Ezen igazolások hiányában a pályázó részére az elbírálási pontrendszerben az intézményközi együttműködésre vonatkozó többletpontok nem ítélhetők meg.

Miniszteri ösztöndíj

A miniszteri ösztöndíj folyósítását, az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a befogadó magyarországi felsőoktatási intézmény látja el.

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) kormányrendelet vonatkozó rendelkezései (26. és 26/A. §-ok) alapján a miniszteri ösztöndíj havi összege a költségvetési törvényében meghatározott összegű ún. éves hallgatói normatíva 34 %-a 2013. évben hallgatói normatíva éves összege 119.000,- forint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 114.D. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak alapján. A részképzésben résztvevők havi miniszteri ösztöndíja ennek 34 %-a, azaz a 2013. évben 40.460,- Ft/hó , amit a részképzés időtartamára eső arányos összegben kell folyósítani a hallgatóknak. (Pl. 1,5 hónap időtartamú részképzés esetén egyhavi – 40.460,- Ft – és második kifizetésben félhavi – 20.230,- Ft – összegű ösztöndíj kerül kifizetésre.)

Fontos, hogy részükre ezen ösztöndíjon kívül más pénzbeli juttatást nem kell folyósítani (ellentétben a teljes képzésre érkező határon túli miniszteri ösztöndíjasokkal)!

A részképzések finanszírozása

A miniszteri ösztöndíjak és a képzési normatíva összegét az EMMI biztosítja a részképzéses hallgatók után, az igénybe vett részképzéses időtartammal arányos mértékben. A hatályos felsőoktatási jogszabályok és az alkalmazott gyakorlat alapján a részképzésben résztvevő miniszteri ösztöndíjasok fogadására a 2013. költségvetési évre – a megelőző évek adatai alapján – az EMMI a hallgatói normatívához hasonlóan előzetesen (az év elején a hallgatói ösztöndíj-támogatás megállapításához rendelkezésre álló normatíva részeként) átadta a felsőoktatási intézményeknek a miniszteri ösztöndíjak előkalkulált (tervezett) összegét. A ténylegesen kifizetett miniszteri ösztöndíjak, vagyis a részképzősök számára folyósított hallgatói normatíva 340 %-ának időarányos része a költségvetési év végén számolható el (2014. februárjában). Az elszámolás során lehetnek olyan egyetemek/felsőoktatási intézmények, melyek az előzetesen átadott összeget nem használják fel (kevesebb a tényleges kifizetés), ebben az esetben a fennmaradó összeg visszakerül a tárcához. Abban az esetben, ha több részképzős hallgató érkezik, mint az előre tervezett hónapszám szerint átadásra került, akkor a hiányzó összeg az utólagos elszámolást követően kerül kiegyenlítésre az intézmény részére.

Hasonló formában történik a képzési normatíva időarányos részének finanszírozása is.

Diákigazolvány

A részképzésben résztvevő határon túli magyar hallgatók jogosultak diákigazolványra, a hallgatók fogadásához kapcsolódóan a fogadó egyetemnek/főiskolának meg kell igényelnie részükre az ideiglenes diákigazolványt.

Kollégiumi elhelyezés

A részképzésben résztvevő határon túli magyar hallgatók jogosultak diákotthoni (kollégiumi) elhelyezésre. A budapesti, debreceni, pécsi és szegedi felsőoktatási intézményekbe érkező részképzős hallgatók részére a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium (BI MÁSZ) kollégiumai biztosítanak elhelyezést (elérhetőségük ld. www.martonaron.hu, illetve a www.balassi-intezet.hu honlapokon), illetve más városokban működő egyetemek/főiskolák esetében, amennyiben a felsőoktatási intézmény nem tud részükre kollégiumi elhelyezést biztosítani, a BI MÁSZ pénzbeli szállástámogatást nyújt a hallgatók részére. A vidéki kollégiumok esetében a férőhelyek száma korlátozott.

Ösztöndíjszerződés

A Balassi Intézet szerződést köt személyenként a miniszteri ösztöndíjasokkal. A Balassi Intézet a miniszteri ösztöndíjas hallgatókkal személyenként megkötött szerződésben rögzíti az ösztöndíjas jogait és kötelezettségeit, s további, az ösztöndíjast segítő adminisztratív feladatokat (tájékoztatás az ösztöndíjast megillető jogosultságokról, kapcsolattartás az intézményekkel, stb.) lát el.

További információk

Amennyiben az ösztöndíjas hallgatókkal kapcsolatban további kérdések merülnének fel, kérjük Önöket, hogy közvetlenül forduljanak az EMMI illetékes szervezeti egységének, a  Köznevelésért  Felelős Államtitkári Kabinet Külhoni Magyarok Osztályának munkatársaihoz (tel.: 06-1-795-4198; e-mail: laszlo.benked@emmi.gov.hu), illetve a felsőoktatási intézmények számára adminisztratív segítséget nyújtó Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium (tel.: 06-1-368-88-60/185-ös, illetve 135-ös mellék; e-mail: kszioszt@mad.hu).


Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Külhoni Magyarok Osztálya
Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium


Oszd meg a Facebookon